Cenník

Cenník lekárskych výkonov neuhrádzaných zdravotnými poisťovňami na základe zákona č. 577/2004, platný od 02.01.2020 MUKTAMED s.r.o.

Výkony na výslovnú  žiadosť kapitovaného pacienta v našej ambulancii

 

Vyšetrenie CRP (do 5 min.), ak to zdravotná poisťovňa pacienta nehradí - na vlastnú žiadosť (ZP VŠZP) - nadštandard

7,- €

Vyšetrenie krvi na vlastnú žiadosť pacienta alebo v prípade, že odber neordinoval všeobecný lekár                  (bez žiadanky) - 1 odber

10,- €

Vyšetrenie EKG na vlastnú žiadosť pacienta

10,- €

Podanie injekcie, ktorú neindikoval všeobecný lekár pre dospelých, s ktorým má pacient uzatvorenú Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

2,- €

ABI vyšetrenie, Stratifikácia KV rizika

10,- €

Vyšetrenie skrytého krvácania v stolici (FOB test) na vlastnú žiadosť pacienta (príp. strata testu 5,- €)

12,- €

Laboratórne vyšetrenie základnej biochémie, nehradené zo zdravotného poistenia do max. ceny:

20,- €

Laboratórne vyšetrenie hormonálneho profilu, nehradeného zo zdravotného poistenia - štítna žľaza, pohlavné hormóny do max ceny:

50,- €

Laboratórne vyšetrenie onkomarkerov, nehradené zo zdravotného poistenia do max. ceny:

80,- €

Laboratórne vyšetrenie neindikované zo zdravotného hľadiska, minerály (15,- € ) a stopové prvky (Se,Zn,Cu,Hg,Pb) do max. ceny:

100,- €

Vyšetrenie krvnej skupiny 

15,- €

Laboratórne vyšetrenie serológia - neindikované zo zdravotného hľadiska (syfilis, HIV, HBsAg, antiHCV)

30,- €

Laboratórne vyšetrenie nehradené zo zdravotného poistenia, alergény do max. ceny:

80,- €

Kultivačné vyšetrenie výter z nosa a tonzíl, plus citlivosť na ATB

20,- €

Lekárske prehliadky a lekársky posudok – výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti, iba u nas kapitovaných pacientov:

 

Pred pobytom, prácou a štúdiom v zahraničí, pre let lietadlom a pod.

15,- €

Na rozšírenie vodičského preukazu

15,- €

Na predĺženie platnosti vodičského preukazu - dôchodci

15,- €

Pred nástupom na špecializačný kurz alebo skúšku

15,- €

Na zdravotný alebo športový preukaz

15,- €

Na koncesiu, licenciu alebo živnosť

20,- €

Na vedenie motorového vozidla a malého plavidla - nové vyhotovenie

25,- €

Pre držanie a nosenie zbraní a streliva, zbrojného pasu

40,- €

Potvrdenia, ktoré nevyžadujú vyšetrenia, len pre naších pacientov

 

Predĺženie platnosti zdravotného alebo športového preukazu

5,- €

Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre účely zdrav. prehliadky v súvislosti s prácou

2,- €

Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie - na žiadosť občana

10,- €

Potvrdenie pre políciu spolu s vypísaním tlačiva

10,- €

Potvrdenie pre bytové, sociálne, kozmetické, diétne účely

10,- €

Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu (na základe platných zákonných noriem), len pre naších pacientov

 

Preventívna prehliadka na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (mimo PP 1x za 24 mesiacov hradenej ZP)

30,- €

Vstupná, mimoriadna, periodická, výstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania   

30,- €

Preventívna prehliadka pracovníkov, ktorí pracujú podľa osobitných predpisov (napr. SBS)

30,- €

Výkony pre komerčné poisťovne, len pre naších pacientov

 

Správa o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne

30,- €

Bodové ohodnotenie úrazu

15,- €

Iné výkony, len pre naších pacientov

 

Antigénový test Covid-19, Protilátkový test na SARS-CoV-2

30,- €

Nepovinné očkovanie, nezarátaná cena očkovacej látky

10,- €

   

Infúzia podaná v ambulancii, plus doplatok za lieky

15,- €

Vyšetrenia v anglickom jazyku

30,- €

Vyšetrenie nekapitovaného pacienta

15,- €

Vystavenie práceneschopnosti EÚ poistencovi 

5,- €

Vyšetrenie pacienta zo zahraničia, v anglickom jazyku 

         40,- €

Zákon č. 577/2004 Z.z. v § 44 ods. 1 a ods. 2 zakazuje poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (ZS) požadovať a podmieňovať poskytnutie ZS úhradou. ZS podľa tohto cenníka bude poskytvaná výlučne na základe slobodnej vôle pacienta vyjadrenej v jeho písomnej žiadosti, ktorú je povinný predložiť pred poskytnutím ZS. Bližšie informácie v ambulancii.