GDPR

MUKTAMED s.r.o. , Mýtna 9, 810 07 Bratislava Staré mesto, IČO 36752657 akoposkytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorého hlavnou činnosťou je spracúvanie citlivých osobných údajov zaviedla opatrenia na zaistenie legálnosti, dôvernosti, spravodlivosti a transparentnosti spracúvania osobných údajov tak, aby od 25. 5. 2018 dosiahla čo najlepšísúlad s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôbpri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorýchzákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). 

Spravodlivé a transparentné spracúvanie osobných údajov je podmienené informovanosťoudotknutej osoby o existencii každej spracovateľskej činnosti, ktoré prevádzkovateľ vykonáva, ako aj o účeloch tejto činnosti. Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajovtýkajúcich sa dotknutej osoby poskytuje MUKTAMED s.r.o. dotknutej osobe v čase získavania osobných údajov, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranejlehote po získaní osobných údajov v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb na nasledovné účely: 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Informácie v súlade s čl. 13 GDPR o každom účele spracúvania osobných údajov sú prístupnépo kliknutí myšou na príslušný účel spracúvania osobných údajov. 

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Základnou premisou zavedenia GDPR je umožniť dotknutým osobám väčšiu kontrolu nad osobnými údajmi, ktorá spočíva v aplikácii práv dotknutej osoby. Práva ustanovenú GDPR sú právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanieosobných údajov (právo na zabudnutie), právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť osobných údajov, Právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva), právo podať sťažnosť dozornému orgánu, právo odvolaťsúhlas so spracúvaním osobných údajov.

Kto spracováva Vaše osobné údaje? Spracovanie osobných údajov vykonáva majiteľa konateľ spoločnosti MUDr.Andrea Michalková.

Prečo spracovávame Vaše osobné údaje? Spracovanie a získavanie Vašich osobných údajovpotrebujeme k vykonávaniu našej činnosti, poskytovaniu odborných rád  zdravotníckychslužieb v ambulancii. 

Aké údaje spracovávame? Na webovej stránke http://muktamed.sk/a v objednávkovom formulári na recept či online objenávanie je Vaše meno, rodné číslo, ktoré je prístupné len poverenými osobami, ktoré môžu mať prístup k Vašim osobným údajom- lekár a sestra. K týmto údajom má prístup len majiteľ webu a prevádzkovateľ webhostingu, resp. ním poverené osoby, ktoré sú viazané internými smernicami poskytovateľa webhostingu o ochraneosobných údajov. V  ambulancii spracovávame meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlisko, telefonický kontakt, meno osoby, ktorej je možné poskytnúť informácie o pacientovi a telefonický kontakt na ňu a zdravotnú poisťovňu pacienta. Okrem toho spracovávamevšetky údaje, ktoré sa týkajú Vášho vyšetrenia. 

Kto má prístup k Vašim osobným údajom? K osobným údajom zasielanýmprostredníctvom formulárov na webe http://muktamed.sk/ má prístup MUDr. Andrea Michalková a aktuálny poskytovateľ webhostingového riešenia ???. Za manipulácius osobnými údajmi na webhostingovom serveri je zodpovedný jeho majiteľ a ním poverenéosoby. K osobným údajom v ambulancii má okrem spracovateľa prístup sestra, pracujúcav ambulancii (t.č.). 

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?  Vrámci objednávania cez webovú stránku je poskytovania ďalším osobám vylúčené.
V ambulancii Vaše údaje spracovávame na základe Vašej žiadosti o vyšetrenie a poskytujeme ich v prípade potreby nasledujúcim subjektom
   - Vašej zdravotnej poisťovni
   - zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym zariadeniam, ktorých súčinnosť je potrebnápri Vašom vyšetrení a liečbe.
Poskytovanie Vašich osobným údajov na komerčné účely je vylúčené. 

Čo robíme s Vašimi osobnými údajmi? V ambulancii ich spracovávame v papieroveji elektronickej forme a archivujeme po dobu 20 rokov v zmysle zákona. 

Aké máte práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov? Môžete požiadaťo informácie, akým spôsobom spracovávame Vaše osobné údaje, aj o prístup k nim. Ak si myslíte, že spracovávame Vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, máte právo

-požiadať nás o vysvetlenie alebo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

-žiadať o nápravu, resp. vymazanie osobných údajov 

V tomto prípade Vám môžeme Vyhovieť len v rámci webovej stránky, nakoľko archivovaťosobné údaje a zdravotnú dokumentáciu v  ambulancii nás zaväzuje zákon aj v prípade, že už v budúcnosti našu ambulanciu nenavštívite, archivovať Vašu zdravotnú dokumentáciumusíme 20 rokov.   

-podať podnet na Úrad pre ochranu osobných údajov 

O Vašej námietke, ktorá musí byť podaná písomne, Vás budeme rovnako písomneinformovať do 30 dní od jej doručenia poštou alebo e-mailom. 

Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu 

1. Prevádzkovateľom portálu http://muktamed.sk/ a ambulancie je spoločnosť MUKTAMEDs.r.o. Mýtna 9, 81107 Bratislava, IČO:36752657, zapísané v obchodnom registri Okresnéhosúdu Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.45074/B zastúpená majiteľom a konateľomMUDr. Andrea Michalková. 

2. Zodpovednou osobou za ochranu osobných údajov je MUDr. Andrea Michalková, korešpondenčná adresa je totožná s adresou sídla spoločnosti, e-mail pre námietky k osobnýmúdajom je
info@muktamed.sk

3. Účelom a právnym základom spracovávania osobných údajov je vykonávaniezdravotnej starostlivosti na základe zákona č. 576/2004 Z.z. v z.n.p. a sním súvisiacichzákonov a právnych predpisov, najmä zákona č. 578/2004 Z.z. v z. n. p. a tiež zákona č. 153/2013 Z.,z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Explicitný súhlas pacienta pri spracovaní osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zákon nevyžaduje.    

4. Dotknutými osobami sú klienti portálu http://muktamed.sk/, žiadajúci online objednaniereceptu, či online objednanie cez webovú stránku s následným preklikom na webovú stránku https://www.ecasenka.sk/ambulancie/detail/muktamedsro-mudrandreamichalkova-lekara pacienti  ambulancie všeobecného lekára pre dospelých. 

5. Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 25. mája 2018. Upravené 05.05.2019