Prehliadky vo vzťahu k práci, vstupné, periodické, mimoriadne, kategórie 1 a 2

pri prehliadkach do práce je potrebné mať od zamestnávateľa vyplnené tlačivo s názvom firmy, kategóra práce, fa práce

 

 • SBS – potrebné tlačivo
 • psychologický posudok
 • očné vyš. v prípade patolog. Nálezu vrámci prehliadky u všeobecného lekára
 • ORL vyš. v prípade zhoršeného sluchu

 

KI na zdravotnú spôsobilosť SBS: psychické poruchy, Ochorenia srdca ICHS, neurology. Ochorenie záchvatovýteho charakteru s poruchou vedomia, Poruchy pohybového aparátu s obmedzeným rozsahom,DM na inzulinoterapii, Ťažké formy hypertenzie

 

 • Biologické faktory

 

 • Dlhodobé, nadmerné a jednostranné zaťaženie končatín

 

Obligatórne vyšetrenie:

- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,

- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného neurologického a ortopedického

vyšetrenia,

- elektrokardiografické vyšetrenie,

- laboratórne vyšetrenia - krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický

skríning (kreatinín v sére, ALT, kyselina močová, glykémia nalačno v sére),

 • moč chemicky.

 

 • Psychická pracovná záťaž

Obligatórne vyšetrenie:

- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,

- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného neurologického a ortopedického vyšetrenia,

- elektrokardiografické vyšetrenie,

- laboratórne vyšetrenia - krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický

skríning (kreatinín v sére, ALT, glykémia nalačno v sére, cholesterol, triglyceridy, HDL, LDL,

VLDL),

- moč chemicky.

 

 • Práca vo výškach

 

Obligatórne vyšetrenie:

- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,

- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií a orientačného

neurologického vyšetrenia,

- elektrokardiografické vyšetrenie,

- očné vyšetrenie vrátane vyšetrenia perimetra, otorinolaryngologické vyšetrenie vrátane

audiometrického vyšetrenia a vyšetrenia vestibulárneho aparátu u príslušných špecialistov,

- laboratórne vyšetrenia - krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický

skríning (kreatinín v sére, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),

- moč c hemicky.

nočná práca :

Obligatórne vyšetrenie:

- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,

- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií a orientačného neurologického vyšetrenia,

- elektrokardiografické vyšetrenie,

- laboratórne vyšetrenia - krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický

skríning (kreatinín v sére, ALT, glykémia nalačno v sére),

- moč c hemicky.

práca s bremenami:

Obligatórne vyšetrenie:

- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,

- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného neurologického a ortopedického vyšetrenia,23)

- elektrokardiografické vyšetrenie,

- laboratórne vyšetrenia - krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický

skríning (kreatinín v sére, kyselina močová, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),

- moč chemicky.

práca so zobrazovacími jenotkami:

Obligatórne vyšetrenie:

- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,

- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií, orientačného

neurologického a ortopedického vyšetrenia,

elektrokardiografické vyšetrenie.

 

  • Vedenie motorových vozidiel

 

Obligatórne vyšetrenie:

- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy,

- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií a

orientačného neurologického vyšetrenia,

- elektrokardiografické vyšetrenie,

- očné vyšetrenie vrátane vyšetrenia perimetra, otorinolaryngologické vyšetrenie vrátane

audiometrického vyšetrenia u príslušných špecialistov,

- psychologické vyšetrenie špecialistom s certifikovanou pracovnou činnosťou v odbore

dopravná psychológia,25)

- laboratórne vyšetrenia - krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov, FW, biochemický

skríning (kreatinín v sére, AST, ALT, GMT, glykémia nalačno v sére),

- moč chemicky.

všetky fa práce sú výnosom MZSR č.64 z roku 2016 upravené v legislative a

 

Lekárske preventívne prehliadky na posúdenie zdravotnej spôsobilosti pre činnosti,

pri ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť na prácu na základe preukazu, osvedčenia alebo

dokladu podľa § 16 a prílohy č. 1a zákona č. 124/2006 Z. z.

 

  • Činnosť revízneho technika vyhradených technických zariadení tlakových

Lekárska preventívna prehliadka:

Obligatórne vyšetrenie:

- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy a údajov o vertigu a iných záchvatových

stavoch,

- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií, orientačného

neurologického a psychologického vyšetrenia, vyšetrenia kože a dermografizmu,

elektrokardiografické vyšetrenie.

 

  • Činnosť elektrotechnika, samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických zariadeniach elektrických

 

Lekárska preventívna prehliadka:

Obligatórne vyšetrenie:

- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy a údajov o vertigu a iných záchvatových

stavoch,

- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií a

orientačného neurologického vyšetrenia,

- elektrokardiografické vyšetrenie,

- očné vyšetrenie (vízus, farbocit, perimeter, šeroslepota),

- laboratórne vyšetrenia - glykémia.

 

  • Obsluha motorových vozíkov

 

Lekárska preventívna prehliadka:

Obligatórne vyšetrenie:

- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy a údajov o vertigu a iných záchvatových

stavoch,

- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií, orientačného

neurologického a psychologického vyšetrenia,

- očné vyšetrenie (vizus, farbocit, perimeter),

- elektrokardiografické vyšetrenie.

  • Práca vo výške 1,5 m a viac nad povrchom zeme pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky27)

 

Lekárska preventívna prehliadka:

Obligatórne vyšetrenie:

- anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy a údajov o vertigu a iných záchvatových

stavoch,

- kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií, orientačného

neurologického a psychologického vyšetrenia,

- očné vyšetrenie (vizus, farbocit, perimeter),

- elektrokardiografické vyšetrenie,

- laboratórne vyšetrenia - glykémia.